DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING2018-12-28T08:02:17+00:00

(Beschermings)bewind

(Beschermings)bewind is een financiële maatregel. De persoon om wie het gaat blijft bij een (beschermings)bewind handelingsbekwaam. De betrokkene kan heel veel zaken zelf doen, mits hij of zij kan overzien wat de consequenties zijn. Echter, bij een (beschermings)bewind mag de betrokkene niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen, die onder het bewind vallen, beschikken. Het beheer van de goederen (geld, onroerend- en roerendgoed) berust uitsluitend bij de bewindvoerder.

De dienstverlening van de Stichting bestaat in hoofdlijnen uit onderstaande werkzaamheden:

 • het administreren van goederen van minderjarigen en van niet onder bewind gestelde goederen van meerderjarigen op basis van een daartoe gesloten overeenkomst;
 • het optreden als bewindvoerder in geval van een daartoe strekkende benoeming met inachtneming van hetgeen bij of krachtens titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van meerderjarigen is bepaald;
 • het beheren van onder bewind gestelde goederen krachtens een overeenkomst met een bewindvoerder;
 • het krachtens een overeenkomst met de curator administreren en beheren van de goederen van een onder curatele gestelde persoon.

Wilt u meer weten over de achtergronden van onze dienstverlening dan is hier de link naar ons beleidsplan.

Voor wie werken wij?

De voornaamste doelgroepen waarvoor de Stichting haar werkzaamheden verricht zijn:

 • Ouderen, die woonachtig zijn in verpleeghuizen en woonzorgcentra.
 • De groep zeer kwetsbare mensen in de maatschappij, die vaak door hun ziekte of andere omstandigheden, onvoldoende in staat zijn geweest carrière te maken en/of vanuit financieel oogpunt niet voldoende middelen hebben opgebouwd. Te denken valt hierbij aan personen:
  • met de ziekte van Huntington,
  • met het syndroom van Korsakov,
  • met NAH (niet aangeboren hersenletsel),
  • die chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV) nodig hebben
  • personen met Psycho-geriatrische (PG) aandoeningen.

De Stichting is vooral werkzaam in Apeldoorn en omgeving.   Onze bewindvoerder is goed op de hoogte met de regionale omstandigheden.